محکومیت 3 باشگاه لیگ برتر فوتبال کشورمان قطعی شد.

3 باشگاه لیگ برتری محکوم شدند

به گزارش کنگره سلامت مردان، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را به شرح زیر صادر کرد:   *در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت فرهنگی ورزشی سایپا به طرفیت هیات فوتبال استان البرز صادره از کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال دایر بر محکومیت محمد عبادزاده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال در حق تجدیدنظرخوانده نظر به اینکه شرکت تجدیدنظرخواه سمتی و نفعی در دعوا ندارد و موقعیتی برای تجدیدنظرخواهی برای او متصور نیست لذا مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می گردد این رای قطعی است. *در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان به طرفیت مسیح زاهدی با وکالت علی خماند نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 19/981/900/000 ریال اصل خواسته بابت قرارداد مورخ 1399/7/20  و هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است. *در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان  به طرفیت اکبر آفاقی نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 606/450/000ریال بابت باقیمانده دستمزد قراردادی موضوع قرارداد مورخ 1400/8/19در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد  با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می‌شود این رأی قطعی است. *در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت فرهنگی ورزشی سایپا به طرفیت هیات فوتبال استان البرز نسبت به صادره از کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال دایر بر محکومیت نیما مختاری به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال در حق تجدیدنظرخوانده نظر به اینکه شرکت تجدیدنظرخواه سمتی و نفعی در دعوا ندارد و موقعیتی برای تجدیدنظرخواهی برای او متصور نیست لذا مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می گردد این رای قطعی است . *در خصوص استیناف فرشید پاداش به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری آستارا نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه 2/500/000/000ریال به جهت فقدان سمت وکیل تجدیدنظرخواه صادر شد با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است. *در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی ایران خودرو به طرفیت رضا کاخساز نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 760/000/000 ریال دستمزد قراردادی موضوع قرارداد مورخ1400/8/16 و هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است. پایان پیام/

3 باشگاه لیگ برتری محکوم شدند

دیدگاهتان را بنویسید